Dream it     Make it     Share it
    敢想     敢做     創未來
教材分享
學習設計立體匙扣
掌握立體列印技術
鐳射切割製匙扣
親手製遙控智能車(一)
親手製遙控智能車(二)
親手製遙控智能車(三)
親手製遙控智能車(四)
親手製遙控智能車(五)
智能換水水族箱(一)
智能換水水族箱(二)
智能換水水族箱(三)
海水水族箱 — 鹽度自動調節系統(一)
海水水族箱 — 鹽度自動調節系統(二)
海水水族箱 — 鹽度自動調節系統(三)
電腦科利用單板機教授程式編寫